80% av et produkts totale miljøpåvirkning avgjøres i designfasen

EU SCIENCE HUB – Sustainable Product Policy

Design er en nøkkelfaktor i utviklingen av mer bærekraftige løsninger og produkter, og som designere har vi både ansvar og mulighet til å påvirke positivt. Prosjekter med tydelig fokus på bærekraft har derfor høyeste prioritet hos oss.

I tråd med tanken om sirkulær økonomi, der ressursene går i kretsløp istedenfor å gå tapt, er den sirkulære modellen et nyttig verktøy for å identifisere relevante faktorer for produktet i ulike faser av kretsløpet. Ved å implementere sirkulære designprinsipper tidlig i prosessen øker sannsynligheten for å lykkes med å skape mer bærekraftige produkter.

Om du skal utvikle vellykkede produkter med lengst mulig levetid, er inngående innsikt i brukerens behov en forutsetning. Produktet må løse et reelt problem for brukeren, og appellere både på det rasjonelle og emosjonelle plan.

Bærekraft og ansvarlighet har i seg selv blitt konkurransefaktorer som i større og større grad påvirker brukernes preferanser, prisaksept og merkelojalitet.

Nye produktkrav fra EU

EU vil redusere klima- og miljøavtrykket fra alle fysiske produkter og gjøre dem mer sirkulære. Miljødirektoratet har lagt forslaget ut på høring.

EU-kommisjonen har lagt fram et rammeverk som skal sikre bærekraftige og sirkulære produkter. Rammeverket inneholder både en melding om hvordan bærekraftige produkter skal bli den nye normen og et forslag til en ny økodesignforordning som er lagt ut på høring hos Miljøverndirektoratet.

Økodesignforordningen vil både stille flere krav til produkter og gjelde for flere typer produkter enn de som er omfattet av dagens økodesigndirektiv. I dag omfatter direktivet energirelaterte produkter.

Miljødirektoratet 06.04.2022

Forslaget til ny økodesignforordning inkluderer krav til produkter om:

– Holdbarhet og mulighet for ombruk, oppgradering, vedlikehold, demontering, ombygging og reparasjon
– Redusert innhold av kjemikalier i produkter som hindrer sirkularitet
– Redusert energi- og ressursbruk i produkter
– Økt innhold av materialgjenvunnet råvare i produkter
– Økt materialgjenvinning av kasserte produkter
– Redusert karbon- og miljøfotavtrykk til produkter
– Redusert, og ev. forbud mot, destruksjon av usolgte produkter
– Mer informasjon om produkter, inkludert digitale produktpass
– Krav til grønne offentlige anskaffelser

Blue Flame Stoves / SAFI – Clean Cooking Prosjekt

Mer enn 70 % av afrikanske husholdninger bruker ved og trekull til matlaging innendørs, noe som resulterer i over 600.000 dødsfall hvert år. Det medfører også massiv avskoging, store CO2-utslipp og at kvinner daglig bruker timer på vedsanking i farlige områder.  Løsningen er en rentbrennende etanolovn.